Historie Scoutsgroep “De Reiger” 191e F.O.S.

1921 / 1940

In 1921 werd “De Reiger” gesticht door Maurits Vuylsteek. De eenheidsleider kreeg in die tijd door Baden Powell nog de titel: “Master”. Zijn secretaris was Gust Nicaese. De patrouilles bestonden uit leden tussen 10 en 18 jaar. De jongste kregen een oudere toegewezen die tegelijk hun P.L., beschermer en voorspreker was.

Een lokaal was er nog niet, de natuur was hun onderkomen en bij slecht weer werd er gespeeld onder het afdak van de speelplaats “Oefenschool” in de Normaalschoolstraat. Het kampmateriaal werd bewaard in de kelders van de school. De kampen gingen steevast door in “Grundhof” in de provincie Luxemburg. Zowel de kinderen als het materiaal werd per trein naar de kampplaats gebracht. Met een 20 tal deelnemers werd er een trektocht door het zuiden van Frankrijk georganiseerd.

In 1943 overleed Maurits Vuylsteek.

1944/1945

In september 1944 werd “De Reiger” hersticht in het kader van het Kon. Atheneum Baudelostraat. Het was de zoon van Maurits, Karel Vuylsteek die samen met Eugène Volant en secretaris Gust Nicaese de taak als eenheidsleiding op zich nam. De Reiger bestond in die tijd uit 4 takken: 191e B.S.B. troep 1 Karel Vuylsteek – 192e troep 2 Erik van de Velde, 193e Etienne Moreels, en 194e troep 4 Robert Bernaert. De vergaderingen vonden plaats op de speelplaats, turnzaal en in de klaslokalen van de school.

Vanaf 1945 kreeg De Reiger zelfs toegang tot de Baudelokapel aan de Ottogracht, al snel werden in zijkapelletjes patrouillehoeken in elkaar geknutseld. Nadat er een kampvuurtje werd gemaakt in het midden van de kapel, was De Reiger niet langer welkom. Naar eigen zeggen omdat het historische patrimonium in gevaar was.

In mei 1945 vond het eerste naoorlogse kamp plaats in Knokke. Een jaar later ging De Reiger op kamp in Moerbeke Waas.

1945/1946

Vanaf september 1945 werd deelgenomen aan de bevrijdingsstoet door het stadcentrum. Samen met andere vaderlandse verenigingen ging met in perfect uniform mee in de stoet.

Het kamp ging in 1946 door in Herbeumont. In die tijd was er voor vlees, melk, suiker, … nog sprake van “rantsoenering” en men moest voor op kamp te gaan, 14 dagen rantsoenzegels afgeven.

1946/1947

Vanaf het scoutsjaar 1946 wordt Eugène Volant eenheidsleider van De Reiger. Het secretariaat is nog steeds gevestigd in het Kon. Atheneum en wordt bemand door Gust Nicaese.

In dit jaar wordt er per troep op kamp gegaan. Het 194ste gaat op kamp naar Virelle (Chimay), dit onder leiding van Jan Mahy. Het 193ste gaat naar Grundhof o.l.v. Etienne Moreels. De Leiding en aspiranten trekken in de zomer met 11 personen dwars door Zwitserland.

In de zomer van 1947 vind ook de eerste naoorlogse Jamboree plaats in Moisson (Frankrijk), er nemen echter geen Reigers deel.

1947/1948

In 1947 worden de vroegere troepen 194, 193 en 192 samengesmolten tot het 191ste B.S.B. (Boyscouts van België).

Dit jaar zien we dat het overdreven enthousiasme voor scouting begint te luwen. De eerste welpentak wordt gesticht door Jan Vaernewijck en de verkennerleiding bestaat uit Toni Blanckaert met als assistent: Paul Alderweireldt.

Het zomerkamp vond plaats in Felenne. Alles werd vervoerd met een verhuiswagen, zowel materiaal als kinderen werden zo naar het kampterrein gevoerd.

1948/1949

In 1948 gaan de welpen voor het eerst op kamp in Recht (Luxemburg). De takleider Jan Vaernewijck wordt bijgestaan door zijn assistent, Omer Mogensen. In dit jaar wordt door Karel Vuylsteek de stam opgericht. Het stamlokaal bevond zich naast het secretariaat in KAG.

Het kerstkamp ging door in Kapellen (in lokalen Atheneum met Prefect Schoofs).

1949/1950

In 1949 geeft Eugène Volant de fakkel als eenheidsleider door aan Toni Blanckaert. De takleider van de verkenners is Paul Alderweireldt en bij de welpen is de takleider nog steeds Jan Vaernewijck. Het zomerkamp gaat door in Eschdorf (Gr. H. Lux.) In 1949 wordt een eerste aanzet gegeven tot de oprichting van de “Gewestelijke stam”, is een omzendbrief naar alle Gentse eenheden.

1950/1951

De welpentak wordt dit jaar geleid door Omer Mogensen, bij de verkenners is het nog steeds Paul Alderweireldt die takleider is. Tijdens de zomer gaan de verkenners op kamp in Rochelinval, de welpen gingen vermoedelijk niet op kamp.

Tijdens de zomer van 1951 vind de Jamboree plaats in Ischl (Oostenrijk). Voor De Reiger gaat o.a. Paul Alderweireldt mee als troepsleider van de vlaamstalige BSB troep. 

1951/1952

Toni Blanckaert is nog steeds eenheidsleider. Secretaris Gust Nicaese geeft zijn ontslag en wordt opgevolgd door Marcel Lamont, Jacques Pijck wordt penningmeester.

Ook bij de verkennertak zien we een wissel. Omer Mogensen blijft takleider van de welpen maar Paul Alderweireldt geeft de fakkel bij de verkenners door aan Dirk De Valckenaere. Paul wordt stamleider en gaat zich engageren als Gewestcommissaris.

Het zomerkamp gaat door in Bohan met een beperkte groep.

1952/1953

De rolverdeling blijft hetzelfde en in de zomer gaat het kamp door in Samrée.

1953/1954

Er volgen enkele duistere jaren voor De Reiger. Er is een welpenkamp voor nestleiders in Hansbeke. In sept.’54 vinden wij Didier Van Daele en Jan Mahy als VL. Er zijn terug 4 patrouilles. Welpen met Omer Mogensen. Er is een kamp in Marche-en- Famenne ( toekomstig BSB terrein en vakantiekolonie van Stad Gent). In die tijd moesten aankomende takleiders 6 maanden stage gaan doen bij andere eenheden. Zo werd vermeden dat er “inteelt” zou gebeuren. Zij kwamen met nieuwe ideeën terug. Er zijn wel enkele opmerkelijke P.L.’s die goed werk leveren: Luc Wallijn, Hubert Mogensen, Herman Balthazar en Jacques Vrijens.

1954/1955

De verstandhouding met de directie van het KAG verwatert stilaan. Het materiaal is niet meer gewenst op zolder. Het wordt overgebracht naar de kelderverdieping van confectiewinkel Franchôme op de hoek Veldstraat en Zonnestraat. Frank Standaert woont daar en wordt co-materiaalmeester met Marcel Lamont. Stam Dulle Griete is nog actief. E.L. nog even Dirk De Valckenaere, die echter begint als hoofdcommissaris van de BSB. Stamleider is nu Pierre Merchie, opgevolgd door André De Vos, beide al stamlid sinds de stichting.Er is een kamp in Flobecq. W.L. aldaar zou Herman Balthazar (later Gouverneur van O.Vl.) geweest zijn.

1955/1956

De Reiger is op sterven na dood. De welpen vergaderen samen met “De Zwaluw” vanaf sept. ’56. (Decroly instituut) met E.L. Jan De Rijcke en gaan ook samen op kamp in Samrée. Er zijn nog een 10-tal Verkenners onder Didier Van Daele. Zij hebben nog toegang tot het KAG. maar hun secretariaat moet wijken voor een ketel van een nieuwe centrale verwarming. Lamont doet het secretariaat thuis. De Reiger krijgt eind ’56 een nieuw lokaal: de kelder van de “Dulle Griete”. Er worden zelfs patrouille hoeken ingericht. De huur kost 250 BEF/per maand. Er is ook nog een gift van de oudervereniging KAG. Nicaese steunt Marc Poriau om De Reiger terug op te starten er zijn dan nog 15 leden, leiding inbegrepen.

1956/1957

E.L. Didier Van Daele – V.L. Marc Poriau. Er zijn geen welpen en geen stam. Poriau moet in het leger maar vraagt verlof om het kamp te leiden in Mol. Er verschijnen 2 veelbelovende leiding: Herman Claeys en Harry Facon. De verkenners vergaderen samen met nieuw gestichte troep 125e B.S.B. Scouts worden met postkaartjes uitgenodigd naar vergaderingen, en krijgen een afwezigheidkaart als ze niet verschijnen.

1957/1958

Terug een groots opgezette “jacht op de schat” door centrum BSB. Er is een “instructiekamp” voor een zg. “Trainingspatrouille” in Brugge bij oud- E.L.Toni Blanckaert. Er is een zomerkamp in Mol. Poriau en Claeys zwoegen om De Reiger terug op te starten en krijgen een lofbetuiging van Gust Nicaese, die nog steeds De Reiger in zijn hart draagt. In september zal Daisy De Vierman een nieuwe welpenhorde opstarten in het kader van de R.M.S. met hulp van directeur Verhoeven. Er is een modelvergadering op de speelplaats waarop ouders zijn uitgenodigd. In een brief aan de Gewestcommissaris PA vraagt welpenleider Omer Mogensen de toelating om een “Mixte” horde op te richten, met een gefundeerde argumentatie en na een ouderbevraging! (de lagere scholenzijn toen ook al mixte). Wij zien voor de eerste maal een ouderavond in café St. Elooi. In 1957 wordt de 100 ste verjaardag van BP gevierd en de 50 ste van het eerste scoutskamp op Braunsee Eiland. Er is een jubilee jam in Sutton –Goldfield (Birmingham). Een achttal Reigers zijn van de partij.

1958/1959

Zomerkamp in Boussu – en – Fagne – E.L. De Vierman, VL Walter Claeys – Roland De Vierman – W.L. Daisy De Vierman. De kas is leeg. Rekeningen van kamp en BSB kalenders werden niet tijdig vereffend. Er worden “Bakstenen” verkocht voor het BSB terrein in Heure en Famenne, doch niet tijdig doorbetaald aan het centrum. Wereldtentoonstelling in Brussel. Oudere Reigers gaan er op bezoek en “verbroederen” met gidsen uit Brugge, wat hen een blaam oplevert. Marc Poriau doet er alles aan om de ouders bij scouting te betrekken. Ouderavond in de zaal van de Politieke Gevangenen in Onderbergen met etentje en quiz – inkomprijs 300 BEF. Stichting van een Oudercomité op 9 dec. Voorzitter Wily Lambillotte en als leden enkele merkwaardige mensen die nadien nog lang hebben meegedraaid: ondervoorzitter Marcel Lamont, de echtparen Facon, Malfait, Temmerman, Collette, De Court, Vanhecke, Maurits Beke, en andere. Van die eerste jaren zijn naar mijn weten geen verslagen teruggevonden. Maar dat zij verwoed begonnen zijn met inrichten van bals, tombola’s, mosselsoupers, enz. zullen wij wel merken. Gezien de catastrofale kastoestand van de eenheid en haar schulden, is het niet te verwonderen dat in maart ’61 de statuten vermelden: Par.6: De actieve leiders fungeren als technisch raadgevers, zij hebben geen stemrecht. En Par. 20 – “het bestuur heeft recht op nazicht van de eenheid – en takkassen”.

1959/1960

Kamp in Zutendaal – Poriau is naar het leger – EL wordt Herman Claeys – WL Daisy De Vierman – VL. Roland De Vierman en Leopold Antjon. In augustus AWL Frieda Clement. Herman Claeys sticht een Verkennersploeg (wat nu Seniors heet), nieuwelingen worden Jongverkenners (JV). Als lokalen vinden wij een welpensecretariaat in de Patijntjestraat !? Vergaderingen vinden meestal plaats op het Storyplein. Jongverkenners kunnen nog in het KAG maar Dulle Griete is overgenomen door Gewest Gent. Op 7 ma.’60 een ouderavond met dans en tombola in de zaal van de Politieke Gevangenen Onderbergen (het stamlokaal van het steuncomité).

1960/1961

Ouderavond in zaal Marnix (Stopenbergstraat). Er komen nieuwe scouts uit Belgisch Kongo (onafhankelijk geworden in ’60). Zomerkamp in Esneux (Luik) – Nieuwe AWL Harry Facon – Frida Clement. Nieuwe voorzitter comité: Paul Bos. De nieuwe prefect van KAG, De Clerck, ziet de scouts liever niet, en krijgt een beleefde protestbrief: De Reiger was al sinds 15 jaar verbonden aan het KAG! In feb. ’60 eerste “Bal van De Reiger” met tombola in de zaal Kon. Kunst en Letterkring aan de Recolettenlei. Zij doen het zo goed dat 400 kaarten verkocht worden voor slechts 300 plaatsen. Mw. Malfait zal er nog veel mogen organiseren! 7 mei: Ouderavond in zaal Pol.Gev. met dansavond voor ouders. De eenheid heeft al terug 15.000 F. in kas.

1961/1962

De rest van het materaal moet weg uit de zolder KAG (brandgevaar), en verhuist naar de kelder van school Onderstraat. Viering 40 jaar DR met groot gewestspel in Flobecq. Zomerkamp in Couvin – Leiding: Herman Claeys – WL Frieda Clement – Jannine Pauwels – VL Maurits Beke. Geen spoor gevonden van een welpenkamp. Sept. ’62: Na een ouderdebat in school RMS zal W.L. Frieda Clement. een nieuwe gemengde Welpenhorde oprichten met nr. 192e BSB. Deze wordt een paar jaren later zonder veel ruchtbaarheid bij 191e gevoegd. In okt. Ouderavond in lokaal Pol. Gev. gevolgd door een debat over Coëducatie. Het onderwerp in schoolmilieus in die tijd.

1962/1963

Kamp in Koersel ’t Fontijntje met 40 deelnemers waarbij één patrouille van 125e BSB Onderstraat. EL is nog steeds Herman Claeys – VL Maurits Beke – WL Frieda Clement horde 191e en Jannine Pauwels 192e. Seniorstam met Roland De Vierman Maart ’63 ouderavond in het lokaal Pol. Gev. Voor 25 F. Gentse preskop met bruin brood of pellepatatten en uitwisseling van “verrassingen” als tombola. Kamp voor welpen? Niet gevonden. De verkenners hebben geen lokaal meer. Zij vergaderen op het Storyplein, en daar is een lokaaltje naast de tennispleinen waar ze kunnen schuilen. De welpen mogen spelen in de school Voldersstraat en in de RMS.

1963/1964

Er is een zomerkamp in Gendron-Celles. Geen verdere gegevens in ons archief.

1964/1965

Een nieuwe EL: Walter Claeys (broer van Herman) – W.L. Jeannine Pauwels – V.L. Maurits Beke. Er is weer een Stam “De Spar” met Roland De Vierman en Guy De Pauw (beter gekend als Poefke). Zomerkamp Rochelinval – De welpen gaan van 1 tot 12 juli naar Oostduinkerke met Jeannine Pauwels. In sept. ’65 start van Gidsen met Regine Pauwels en Nicole Dons. Van het oudercomité vinden wij geen verslagen noch begroting. En toch hebben zij waarschijnlijk niet stil gezeten. 25 april een familiespel met kampvuur op het Storyplein.

1965/1966

Zomerkamp Wilz (Lux.) EL is terug Roland De Vierman . VL Etienne Goormachtig WL. Akela nog steeds Jeannine Pauwels met AWL Frank Metdepenningen. September Gidsen rekruteren in Meisjesatheneum. Welpen kunnen vergaderen in de school Voldersstraat. Er is een “Tentenactie” met steunkaarten aan 5 F. Ouderavond 8 mei in zaal Pol. Gev. Voorzitter Oudercomité. wordt Paul Roggeman.

1966/1967

In het zomerkamp te Wiltz zit heel de eenheid eindelijk eens samen met 22 Verkenners, 30 Welpen (191e en 192e terug samen want de vers gestichte “De Wouw” in St. Amandsberg wordt 192e BSB), 5 leiding. Eindelijk 25 februari 66 een bal (K.en.L.kring Recolttenlei ?) Secretariaat is Jeannine Malfait op adres Visserij 165. En in Mei ’67 een groots opgevatte Autorally met opdrachten en behendigheidstest. Vertrek aan het Storyplein. Inrichter Paul Bos. Leiding: EL De Vierman – WL Maria Delava – VL – Dirk Burvenich – GL Regine Pauwels. In april wordt Lionel Collette WL. Er is terug een offensief voor het vinden van een lokaal. Een zoekertje in de streekkrant geeft enkele voorstellen voor huren van een terrein, maar te ver van de stad. Huren van een pand in de St. Amandstraat niet betaalbaar. Iets kopen onmogelijk: men wil en kan geen schulden maken op de rug van komende generaties. De vereniging “Boy Scouts van België” en “Girl Guides van België” wordt bij de splitsing van de regio’s Vlaanderen en Wallonië “Federatie voor Open Scoutisme” of FOS in 1967. (in wallonië FEE – federation des Eclaireurs et Eclaireuses). Samen met VVKS wordt een troep gevormd voor de Jamboree in Zuid Korea.

1967/1968

Er is terug een bal 24 feb. in de K. en L. kring dat 20.000 F opbrengt. Vader Henry Collette (die in heel wat beheerraden zetelt) heeft beet. Op Coupure rechts nr. 82 staat een oud herenhuis dat op afbraak wacht om het dispensarium van Securex te vergroten. Er is nog water en elektriciteit (in een bijgebouw), en er zijn ruime kamers. Vanaf maart ’68 kunnen wij er in, en er is voor elke tak een lokaaltje. En op 16 nov.’68 Is er een officiële opening met een ontvangst in 2 schuifkens (welpen-ouders en verkenners). Roland De Vierman trouwt en geeft ontslag na het zomerkamp te Kalmthout. VL wordt Eddy De Court (in okt. met 28 verkenners) – GL Regine Pauwels (ca.8 gidsen) – WL is Lionel Collette met AWL Christine Temmerman– Voorz. Comité is Roggeman. Van een stam is geen spoor. De Reiger valt ineens zonder EL en de takleiders zijn nog jong en onervaren. Eddy De Court komt Paul Alderweireldt in de stand van Dehaeck-Delbaere op de Gentse Jaarbeurs opvorderen om “De Reiger te Redden”. Zo wordt P.A. voor enkele maanden EL tot Pierre Bruyneel (gerecruteerd door de FOS leiding, maar niet als scout opgegroeid, ingewerkt is). En vermits Bruyneel snel de stiel heeft geleerd wordt PA in 1969 voorzitter van het steuncomité – Roggeman vertrekt naar Afrika.

1968/1969

In maart ’69 een eerste mosselsouper in het lokaal.Coupure. PA, die bij zijn firma de publiciteit verzorgt heeft daar ook een offset drukmachine, hij drukt 2 kleurige wervingsfolders voor De Reiger. Er is een “muggenkamp” in De Kluis St. Joris-Weert (terrein van VVKS) waar de gidsen een memorabel eerste kamp beleven met Regine Pauwels en Ingrid Willemarck – VL is Eddy De Court met AVL Rudi Pauwels. De welpen zitten in Nukerke met Lionel Collette. PA die daar met een VW camionette het materiaal aanbrengt wordt door de pastoor als aalmoezenier begroet, en wordt in ’t vervolg met “Eerwaarde” aangesproken.n22 feb. Terug bal in de K.L.K. en in maart ouderavond in het lokaal.

1969/1970

Zomerkamp Mertzig (Gr. H. Lux) op een prachtig terrein toebehorend aan de gemeentesecretaris Mr. Gilson. Die had daar met afbraakstenen uit omliggende kerkhoven eigenhandig een romantisch kasteeltje gebouwd. EL was Pierre Bruyneel – WL Eddy Facon – VL Eddy De Court – GL Regine Pauwels. Keuken door P.A. en Marianne Cremers. Vanaf maart ’70 moesten wij hals over kop vertrekken uit het herenhuis op Coupure. Enkele zware stenen waren losgekomen uit de gevel, en er was instortingsgevaar. Er werd tijdelijk een lokaal bewoond in de Heirnislaan. Wij zien op de informatiebrief voor het zomerkamp, vertrek aan het lokaal Heirnislaan. Daar was een binnenkoer met 2 garages: één voor oud papier en één voor materiaal. Dat heeft daar niet lang geduurd, want in ’71 zaten wij in 2 afbraakrijpe huisjes in de Jozef Paelinckstraat nr. 27. (Die had Gust Nicaese van stad Gent losgekregen in afwachting van verbouwing van de stadsschool daarnaast) Er was geen water noch elektriciteit. In de winteravonden vergaderde daar het comité met een Lumogas en een butaanstraalkacheltje. Er zijn scoutsvergaderingen op het Storyplein en in een schooltje in de Acaciastraat. Voor het materiaal werd in de Sportstraat een garage gehuurd. En toch is er 21 ma. ’70 een bal in 2 salons van de Opera. Een gedurfde zet van Mw. Malfait e.a. die tot een succes uitgroeide.

1970/1971

In 1971 wordt 50 jaar scouting met De Reiger gevierd. 7 maart Jubileumbal in de Opera – 27 feb. Banket voor oud-reigers (Restaurant Van Eyck) – 24 april groot gewestelijk spel in het toen nog militair domein “Het Leen” in Eeklo. Door bemiddeling van Marcel Lamont had het leger een lange rij tenten opgesteld en voor 300 man kip met curry klaargemaakt – de kleinsten lustten geen curry en er waren tientallen kippen over. P.A. drukt in zijn een brochure “50 jaar scouting met De Reiger”. Het kamp was in Chimay – met EL Pierre Bruyneel – VL Lionel Collete (die insprong voor Van Hullebusch – militaire dienst) – GL Ingrid Willemarck – WL Eddy Facon – Dit kamp is letterlijk volledig weggewaaid in een helse storm. De 74 kinderen werden in de gemeenteschool opgevangen. PA is op de bezoekdag met een camionette naar daar gereden om nieuwe tenten (geleend bij een andere eenheid) aan te voeren.

1972/1973

Vader Henry Collette heeft weer een lokaal beet. Wij mogen intrekken in een oude directeurswoning van N.V. Manta UCB op de hoek Nieuwe Vaart nr 55 en Wondelgemkaai. Er is een inkomhal met marmeren trappen – een ruime “salon-salon suite” met een soort veranda waarin weldra een bar komt versierd met eierkartons. Er zijn ruime kamers waarin elke tak een stek vindt. In de verwilderde tuin met een grasplein kan een verzameling scoutjes in het gelid staan. Wij zijn de koning te rijk.: Wij kunnen elektriciteit aftappen uit een portierswoning van de achterliggende beschermde werkplaats, maar lopend water is er niet – dan maar zeulen met jerrycans bij elke gelegenheid. Feestelijke inhuldiging dec. 72. Zomerkamp ‘72 terug in Mertzig. Het romantische kasteeltje van Mr Gilson is intussen afgebrand en hij is naarstig aan het herbouwen. Er zijn 27 verkenners met als VL – Eddy De Court – 39 Welpen met Erik Alderweireldt en Jacqueline Leonard – 12 gidsen met Vera Schneider – en een senior patrouille met Johan De Court – EL is Lionel Collette. Voorz. Comité P.A. doet de keuken met Marianne Cremers. In die tijd eiste “ Kinderwelzijn” dat elk kind minstens ½ l melk moest krijgen om recht te hebben op subsidie. Elke avond trokken wij naar de boer om een kan met 20 l melk, en die moest onmiddellijk gekookt worden om tegen ’s anderendaags niet zuur te worden. Vlees werd kant en klaar gebakken met saus door de slager geleverd. Het koud buffet op de bezoekdag wordt zoals steeds door het comité verzorgd: deze keer met koude zalm in zijn geheel.

1973/1974

Bal ’73 op 27 jan in salons van Opera en ouderavond 5 mei in KAG Voskenslaan. In Aug. ’73 een mooi zomerkamp op het domein van Baron de Wijckerslooth in Guirsch (bij Arlon) met heel de eenheid (80 stuks). Juli ’74 zomerkamp te Lommel. Leiding: EL. Lionel Collette – VL. Van Hullebusch – GL. Vera Schneider – Sen.L Johan De Court – WL Erik Alderweireldt – Staml. Eddy Facon – Voorz. Com. P.A. PA drukt een kalender “humor en scouting” er worden er 300 verkocht aan 30 F. en ook de volgende jaareinden zijn er dergelijke kalenders. 2 feb. Terug Bal in de Opera (kaarten aan 100 F – tombola en 200 sandwiches). Ouderavond in KAG Voskenslaan op 27 okt. ’73. Daar worden van nu af aan ook nieuwe leden gerekruteerd, evenals in het Meisjesatheneum, KAGC, RMS, E.Braun Inst. Volderstr. In sept. ’74 zijn er samen 140 kinderen. Verk. en Gidsen vormen nu één troep en hebben per maand 3 vergaderingen samen en 1 apart. De scholen zijn immers ook gemengd. Maart ’74 een souper voor oud-Reigers in Hotel de Lourdes (Oostakker) met 49 aanzittenden. Papier wordt opgehaald deur aan deur (na een briefje in de bus) en brengt 14.000 F op.

Henri Collette informeert bij Vynckier voor het bekomen van een grondstuk achter de fabriek, palend aan de Parallelweg. Nochtans is er op de Algemene Verg. van het Comité een meerderheid tegen aankopen van grond. Maar de “oude rotten” die in vroegere tijden het gemis aan lokalen aan den lijve hebben gevoeld ijveren verder. Vanaf sept. ’72 werd er al gedacht aan stichting van een V.Z.W. (met het oog op het verwerven van onroerend goed). Voorvechter is Renaud Louwagie die lid van het com. is geworden. De eigenlijke stichtingsvergadering komt er op 12 juni ’73.

1974/1975

In april een “Fancy Fair” de hele dag in lokaal Nieuwevaart – verkoop van prullen en ballonwedstrijd brengt 8000 F. op. De ouderavond in april is in centrum Reinaert. Er is een Jamboree in Lillehammer (Noorwegen) 8 Reigers gaan mee. Juli ’74 zomerkamp te Lommel. Leiding: EL. Lionel Collette – VL. Van Hullebusch – GL. Vera Schneider – Sen.L Johan De Court (Dirk Casier?)– WL Erik Alderweireldt – Staml. Eddy Facon – Voorz. Com. PA. Kalenders “Humor en Scouting” brengen 17.000 F. binnen. Feb. ’75 bal in de Opera – 400 kaarten verkocht (opbrengst 44.000 F) Tombola met speelkaarten die tijdens het bal verkocht worden – trekking middernacht. Dit bal is een vaste waarde bij het Gentse publiek en evenwaardig aan het bal van het Gents Onderwijs in dezelfde periode. Organisatoren vooral secr. Mw. Malfait en penningmeester. Van Hecke. Met vaste waarden als Mw. Collette, Mw. Bontinck, echtpaar Temmerman, e.a.

1975/1976

Maart: mosselsouper met dia-avond, Thé Dansant in het lokaal, …en dat was rond 23 u al afgelopen. Juli ’75 zomerkamp te Waimes (Ondenval – Mariembourg). Deelnemers ca. 120 – winst bezoekdag 20.000 F gaat (toen nog) naar comité, dat overigens een luxueus koud buffet aanbiedt, zoals dat in die tijd gebruikelijk was. Bal feb.’76 brengt 53.000 F. binnen – Tombola 4 omslagen voor 100 F. 29 mei: ouderavond in zaal Reinaert (met Amerikaans opbod). Een “subcomité voor terreinverwerving” komt samen thuis bij Collette. De prijs van het papier is ineengestort (nog slechts 30 ct.). Verkoop van Kalenders en Marsepein. Leiding: EL. Lionel Collette – WL. Erik Alderweireldt – VL. Erwin Van Hullebusch – GL. Vera Schneider (AVL Katrien Alderweireldt) – Sen. Dirk Casier – Stam Eddy Facon – Voorz. Comité P.A.- Ledental ca. 140.

1976/1977

1976 is De Reiger 55 jaar. Dit wordt gevierd op 25 okt. met een souper voor oudreigers in de Normaalschool (Ledeganckstraat) en met een tentoonstelling van archiefstukken in de lange kloostergangen van de Normaalschool. Marcel Lamont is zoals steeds organisator en nu ook zelf gastheer. Zomerkamp ’76 in Gendron-Celles. Vera Schneider vertrekt en is vervangen door Karin Wulffaert – Staml. Eddy De Court i.p.v. HarryFacon PA maakt 50 kg. chocopasta voor op kamp. Zomerkamp1977 is er voor de welpen alleen in BURE (Rochefort). De grote gaan naar Kirchberg (bij Wiesbaden) bij de scoutsgroep Seeadler met na het kamp “hospitality” in families zoals bij de Jamboree. Voorbereid en geleid door Renaud Louwagie. Bedoeling was dat de Duitse scouts in ’78 als uitwisseling naar Gent zouden komen, maar dat is niet doorgegaan wegens “andere opvatting van scouting en discipline”. Renaud zendt een brief met uitleg naar de ouders. In okt. ’77 neemt Renaud Louwagie het voorzittersschap over van V.Z.W. Steuncomité “De Reiger” van P.A. De kalender Humor en scouting brengt 24.000 F op.

1977/1978

Luc Deleenheer betrapt 2 inbrekers in het lokaal en levert ze over aan de politie. Er zijn heel wat vernielingen en er liggen her en der hoopjes stront! In okt. ’77 voor het eerst inrichten van de JOTA (scouts over heel de wereld maken contacten langs radiozenders). Erik Alderweireldt haalt de leden van zijn radioclub “Shack” binnen. Op het dak en in de tuin worden indrukwekkende antennes gespannen. De pers komt reportages maken en er komen foto’s in de kranten. De verwarming van de lokalen is een probleem. Geen nood zegt Gaby De Groote, en er komt een mazouttank op het dak en een paar mazoutvuren in de lokalen. Er wordt verwoed gezocht naar meer inkomsten omdat het vooruitzicht op een nieuw lokaal reëel wordt. Begin van een reeks kleinkunstavonden (onder impuls van Lionel Collette): 20 okt. ’77 optreden van Zjef Van Uytsel in zaal Nova (Kaarten 100 en 120 F). Souper oud-Reigers in KAGC okt. ’77 met nieuwe prefect Hebbelinck – tento en foto’s. Mosselsouper op 30 sept. De zaal is te klein, men eet in 2 “services”. Het naaiatelier van Marcel Van Hinsberg draait op volle toeren: hij maakt 5 nieuwe dubbeldaken voor tenten. 13 mei Ouderavond in gemeenteschool in Ledeberg. Zomerkamp 78 is Zutendaal, Leiding: EL Lionel Collette – WL Dider De Groote – GL. Karin Wulffaert en VL Jacques Nichels – Sen. Van Hullebusch – Stam Eddy De Court. Erik Alderweireldt vraagt ontslag en gaat samen met onze oud-leiders Herman en Walter Clays en Jeannine Pauwels in De Pinte de eenheid De Havik oprichten. Een voorraad van ca. 10 ton papier wordt verkocht aan slechts 20 ct/kg. Inzameling wordt stilgelegd. Eind ’78: Henri Collette en PA vergezeld van Gentse schepen Monsart gaan kijken naar het grondstuk aan de Parallelweg. Het is eigenlijk industriegrond, maar als firma Vynckier een bouwvergunning zou krijgen voor een “clublokaal” voor eigen personeel, dan kan De Reiger de grond kopen “met de er op staande gebouwen”. De stadsdiensten zullen een oogje dicht doen. Gevolg: architect (comitélid) Bontinck maakt een plan op en Vynckier vraagt een bouwvergunning.

1978/1979

Met het oog op verwerving van een terrein en een lokaal verdubbelt De Reiger de inspanningen om geld te verdienen. Maart ’78 terug bal in de Opera – 430 kaarten verkocht – tombola met speelkaarten. Ook in maart: zoektocht voor ouders met kinderen “ken uw stad” gevolgd door mosselen (150 F). In juni werd een tombola gelanceerd met 250.000 lotjes van 1 fr. Hoofdprijs een auto Mini Cooper – trekking volgens de regels met een deurwaarder. Maar de hoofdprijs werd nooit opgeëist. Veel mensen kopen immers lotjes om van het gezaag af te zijn en vergeten ze. Enkel een ijskast als 2de prijs gaat buiten. Opbrengst ca. 200.000 fr. netto. Er werd eveneens een obligatielening uitgegeven aan 5 % met looptijd 20 jaar. Deelbewijzen van 2000 F. Opzet was er voor 1 miljoen te plaatsen maar wij kwamen nooit verder dan 350.000 F. Uiteindelijk hebben veel houders hun percenten nooit opgeëist en na 20 jaar hebben wij er maar enkele moeten terugbetalen. 17 okt. is er terug een JOTA in het lokaal Nieuwe Vaart. Zomerkamp ’79 in Ochamps. Leiding: EL Lionel Collette – WL Didier De Groote – Onder impuls van Jacqueline Leonard worden Verk.-Gidsen gesplitst in Jong.VG en VG – JVG Jacqueline, VG Luc De Leenheer – Sen. Van Hullebusch en stam Eddy De Court. 19 okt.’79 Kleinkunstavond in zaal Nova met Johan Verminnen.

1979/1980

4 dec. Bouwaanvraag ingediend – 14 maart bouwvergunning is er – Aankoop van grondstuk aan de Parallelweg ca. 2400 m2 – prijs: 523.000 F. – Er is ook nog ca. 2 ha. bos- en struikgewas en een stuk speelweide waar blijkbaar niets op kan groeien (stort) waar wij onbeperkt gebruik mogen van maken. Het terrein is bezaaid met betonblokken, sluikstort, omgevallen bomen plassen en grachten. Gaby De Groote is werkleider bij een firma die grondwerken en afbraakwerken doet. Hij komt met een schepkraantje en maakt enkele grote putten waar het stort in verdwijnt en dekt terug af met aarde. Er wordt een weg gebaand tot op het einde. Gaby sleept een camionremorque bij uit de oude gebouwen van firma De Luycker (waar nu Gamma in huist). Dit is onze eerste werkkeet van 2,5 x 8 m. Wij kregen ook een grondstuk in leen van de achterliggende firma Rogge (ca. 1200 m2) op voorwaarde dat wij een afsluiting zouden zetten in betonplaten (daarachter stonden immers enorme gastanks waar zeker geen onbevoegden mochten bij geraken). Zij leverden de betonplaten en steunen. Dat was dus ons eerste werk. Vervolgens bouwden wij ons “cementkot”. Eigenlijk een mooi chalet van 6 x 4 m bekleed met larix planchetten en een dak van eternietplaten. In oktober hielden wij daarin de eerste vergadering van de raad v. bestuur op ons nieuw domein. Op de bouwplaats zelf werden 50 m3 zavel gestort en werden de ijzeren steunbalken voor de skeletbouw gegoten in dikke betonnen rioolbuizen. Enkele duizend kilo staalbewapening werd met ijzerdraadjes “gevlochten”. Tegen juni was er 6 m beton gestort voor de vloerplaat. Gaby bracht eveneens profielbalken en meerdere camions bakstenen afkomstig uit de afbraak van een oude textielfabriek aan de Blaisantvest (nu een winkelcentrum). Met een ingenieus machientje konden zelfs de welpjes zonder gevaar bakstenen kuisen waarmee later de voor- en achtergevels werden opgemetst. De barbecue juni 1980 werd gehouden op het nieuw terrein met een schuiltent op de betonplaat, en 2 varkens aan het spit ruim begoten met bruin Oudenaards bier. Zomerkamp ‘80 in Ben Ahain.(Ochamps). Mosselsouper en Jota in “oud” lokaal. In Okt. Kleinkunstavond met niemand minder dan Willem Vermandere in Parochiehuis Drongen. Leiding: EL. Lionel Collette – WL. Didier De Grote – JVG. Jaqueline Leonard – VG.Filip Spiessens – Stam Wim Charlier Voorz. Com. Renaud Louwagie – Bouwpromotor PA.

1980/1981

20 juni ’81 is er een 2de barbecue op het nieuw terrein met liefst 380 deelnemers. In november ’80 vindt Gaby voor 5000 F. bij een handelaar in oud ijzer een nog rijdende bus van De Lijn en sleept hem naar het terrein. De Seniors krijgen hem, maar na enkele jaren reeds hebben zij alles eraf gebroken. Zij krijgen 2 oude bureelcontainers , die intussen op ons grondstuk werden opgesteld. Erik Van der Meirsch zal na enkele jaren die bus in mootjes slijpen en het ijzer terug verkopen voor 10.000.F. In okt.’79 valt de bouw stil. Gaby had zijn oog laten vallen op dakspanten van een af te breken carrosseriewerkplaats aan Ter Platenkaai (daar moest de Decascoop komen). Die spanten kwamen eraan in maart ’80 te samen met 300 houten balken voldoende om gans het dak af te werken. Ook de binnentrap kwam van daar en de 2 zware houten poorten die jarenlang als podium dienden gesteund op bierbakken. In de loop van de winter metselde PA intussen de schouw met open haard onder een voorlopig dak van grondzeil. De centen zijn op. Er zitten ca. 700.000 F eigen spaargeld en 300.000 F van obligaties in het nieuw lokaal (terrein inbegrepen)… De scoutsgroep De Reiger heeft nu 174 leden – het lidgeld wordt opgetrokken tot 750 en 850 F. EL. Lionel Collette – WL Didier De Groote – JVG Mark Vaernewijck – VG Filip Spiessens – Voorz. Com. Renaud Louwagie. In okt.’81 Kaas en wijnavond – 21 nov. ’81 – Palingsouper in nieuw onafgewerkt lokaal (met een tijdelijke afsluiting aan de laatste 2 modules van 4 m.) Het zomerkamp is in Zutendaal.

1981/1982

De viering 60 jaar De Reiger is sober. Geen tijd voor feesten. In feb. ’81 heeft Gaby terug beet. In Merelbeke wordt het vormingsstation van de NMBS uitgebreid. Bij een onteigende villa staat een plastic serre van 12 x 5 m als overkapping van een zwemkom; wij nemen ook de deurtjes van de kleedcabinetjes mee, die zullen dienen voor onze douchecellen. 27 sept. ’82 inhuldiging nieuw lokaal. De oudste Reiger Eugène Volant (95 jaar) hakt het touw voor de ingang door. Er wordt een marmeren plaat in de muur gemetst om de bouwers te huldigen. Met ruime persbelangstelling, en ronkende titels als “Scouts bouwen zelf gloednieuw lokaal” -,”Open scoutslokaal ingehuldigd”. “Het Volk” loopt vooruit op het nieuws: “De Reiger bouwt een eigen thuis en krijgt 750.000 F”. Wij kregen inderdaad een brief van minister Poma (Cultuur Vlaams Gewest) dat wij ¾ van de ingediende fakturen zouden terugbetaald krijgen met een max. van 750.000 fr. Maar wij hadden bijna alle materialen uit afbraak, of langs omwegjes, zodat wij met alle facturen en winkelbonnetjes bijeen nog niet aan 1 miljoen geraakten. Uiteindelijk hebben wij ca. 675.000 fr. gekregen zodat wij nog even konden verder werken. Eind ’82 wordt het oud lokaal leeggehaald en verlaten. Kamp ’82 is in Vierves (Viroin) met op de bezoekdag terug een viersterrenbuffet verzorgd door de vaste cateringploeg van het steuncomité. Leiding – EL Lionel Collette (vanaf oct. ’83 Luc De Leenheer) – WL Didier De Groote – JVG Freddy Van De Wiele – VG Luc Mouton – Sen. Chris Claeys – Stam “Scio” (nieuw) Marnix Lasseel – Voorz. Com. Renaud Lauwagie (vanaf oct. Lionel Collette). Er wordt marsepein verkocht, in de kruidenierswinkel van Mw. Leonard wordt een marsepeinen varkenskop van 8 kg in schijfjes verkocht.

1982/1983

Het Bal van De Reiger op 5 feb. Is in de benedenzaal van Het Casino (ICC stadspark). Toegang 150 F. Het publiek voor klassieke bals verdunt. Wij vinden nog slechts een 200 tal deelnemers. Het zomerkamp ’83 is in Gruitrode. Er is een jamboree in Canada – er gaan 11 Reigers heen met Katrien A en Filip Spiessens. De laatste hand wordt gelegd aan het lokaal: sanitair, douches en keuken. Inrichting van de zolder voor Welpen. Opkuis van de tuin. Marcel Van Hinsberg heeft zijn naaiatelier op zolder en maakt volledige tenten. Leiding: EL Luc De Leenheer – WL Didier De Groote – JVG Freddy Van De Wiele – VG Yves De Court –Sen. Luc Mouton – Stam. Marnix Lasseel – Voorz. Com. Lionel Collette.

1983/1984

Op 29 jan. overlijden van onze weldoener Henry Collette. Er is een haantjeskaarting en een Breugelavond. Een bal terug in het Casino 6 feb. ReigerGrill 16 juni (prijs:295 F per man). Zomerkamp ’84 in Villers St. Gertrude, Seniors gaan naar Kassel (BRD). Einde van de gratis schoolbussen van stad Gent – in ’t vervolg zelf bussen huren. Wel nog containers voor materiaal. EL De Leenheer – WL nu Stanny Verburgt – JVG Freddy Van De Wiele – VG,Yves De Court – Sen. Filip Spiessens – Stam Marnix Lasseel – Voorz. Com. Lionel Collette

1984/1985

Bal 9 feb. in Casino (ICC). Zomerkamp Lommel. Als voornaaste bestuursleden uit die tijd volgend lijstje daterend van 5 nov. ’85. Voorz. Lionel collette, O.V. Lucien Van Hecke, Penningmeester. PA, Verslagg. Willem Ockers en Cecile Bekaert, boekhouding Eddy De Court – Leden: Erik Corijn, Eugène De Pau, Mr. en Mw. Malfait- Van Hoorde, Mr. en Mw. Temmerman, Christine Spiessens, Benny Van Asse, Karin Wulffaert, Marcel Van Hinsberg, Erwin Van Hullebusch, Georges Lecluyse, Willy Van Vynckt. 16 nov. Italiaanse avond – met Martini, Spaghetti of Lasagne, tranche Napolitaine en cappuccino. In het “cementkot” wordt 1000 l Wijn op flessen getrokken – Komt binnen in cubitainers van 30 l. met etiketten. Kurken en capsules halen wij bij Morjos. Er is een echte flessenwasmachine en iedereen moet Bordeauxflessen zoeken.

1985/1986

Zomerkamp in Bruly (Couvin). Ons ledental zit aan 211 – alleen de nieuwe eenheid De Havik heeft er meer in ons gewest. Leiding: EL.Luc De Leenheer – WL. Stanny Verburght vanaf Juni Joël De Groote – JVG. Jacky Limon – VL. Luc Mouton – Sen. Filip Spiessens en Katrien A – Stam Yves De Court. Er wordt rond oktober ’84 een bouwvergunning aangevraagd voor een 2de lokaal daarvoor is een Commodo onderzoek nodig (aan 7 eigenaars van aanpalende grondstukken met aangetekend schrijven); Een lading betonplaten voor industriebouw is al enige tijd op ons terrein gedropt. De “bruine wagon” die op de plaats voor het 2de lokaal stond wordt afgebroken. En een oude camion met stuurhut en al staat nu vooraan op de parking en wordt ingericht als materiaalkot. De bouwvergunning werd toen geweigerd als “niet verenigbaar met de bestemming van de gronden als industriegebied”. Na veel achterna geloop en bemoeiing van het stadsbestuur (dir. Stedenbouw Dehaene) vindt men een zg. Minidecreet (door staatssecr. Ackermans). De vergunning wordt ten slotte toegestaan in feb. ’86 op grond van: “gezien de bestaande toestand (lokaal1) – bouwen van speel- en schuilplaats als uitbreiding toegestaan”. Eind ’86 staat het er met totaal kostprijs ca.527.000 F . (ramen en spanten kwamen terug uit afbraak van een schoolpaviljoen op de Pintelaan). Er worden terug 55 cubitainers wijn gebotteld (ca. 2000 flesseni) en er wordt 320 kg marsepein verkocht Voor 9 ton papier krijgen wij nog slechts 5.300 F. Een palingsouper (in’t groen of in tomatensaus).

1986/1987

Het bal ’86 is nu in eigen lokalen op 7 april en in 2 plaatsen: grote zaal met orkest Eddy Vroman – zolder als bodega met Noorse schotel. Er is ca. 45.000 fr. winst. Tafels en stoelen voor zomertuin zolder worden gehaald bij ’t Pompierke. Op 18 apr.’86 een reünie voor oud-reigers (70 pers. Tot in de vroege uurtjes!). 19 april een provinciale welpendag op ons terrein – de cateringploeg maakt soep voor 240 man. Reigergrill (nieuwe naam voor Barbecue) op 18 juni. Zomerkamp naar Botassart (Semois) voor ca. 120 pers. Het bal van 7 feb. ’87 is in 3 lokalen – Orkest “The Friends” in zaal, wintertuin boven en een DJ. in lokaal 2, niettegenstaande er 265 kaarten verkocht zijn is het een tegenvaller – geen ambiance in zaal!

1987/1988

In juni’88 – plotse dood van Dirk Devalckenaere. 4 maart. Ouderavond met thema “De Reiger breekt er uit”. Reigergrill op 20 juni met straatzanger Chris Hertoge. Animatie met DJ in zaal .Opbrengst 70.000 F. Er is een Jamboree in Australie¨(Kerstdag). Er zijn 14 Reigers mee. Zomerkamp ‘87 in Kalmhout. Seniors gaan naar Spanje met Katrien A en Fil Spiessens. Er is een geschil over gebeurtenissen op het zomerkamp tussen EL Filip Spiessens en VL Rudi Blommaert – gevolg: ontslag van o.a. Blommaert, Joël De Groote, Els Ockers, Jacquy Limon. Onze onmisbare kraanman en werkleider van in ’t begin Gaby De Groote laat zich ook niet meer zien. 21 juni Reigergrill. 14 sept. iets nieuws: Varken aan het spit (met Traiteur) – met 92 volw. En 22 kinderen – 19.000 F batig 24 en 25 okt ‘87: Familiaal w.e. voor ouders en kinderen in De Fiertel (Ronse). Dec. Terug wijn (Baron de Montimas en Chateau Couderc) aan 1600 fr./kistje, en marsepein 400 kg. 9 ton papier brengt terug 11.000 fr op vanaf nu wordt jaarlijks een tonnetje van 67 l. Porto afgetrokken – V.: 250 fr. Feb. 88 – Eerste Azaleaverkoop geregisseerd door Erwin Van Hullebusch – 950 planten à 150 F. geeft 68.000 F. opbrengst.

1989/1990

Bal in het lokaal brengt nog 52.000 F maar enthousiasme luwt. De meest gekke alternatieven worden besproken: bv. Travestieshow van “Ici” Paris” (kost 20.000 fr voor 2 x 1 u.). Het bal zal vanaf ’89 vervangen worden door Aperitiefconcerten gevolgd door een fijn dineetje. Bart Louwagie wordt VL – In April is terug 895.000 F in kas van steuncomité. In Mei -1ste sportdag met Volleybal en tafeltennis (inr. Filip Spiessens). De Reigergrill brengt ca. 60.000 fr op. Wij maken plannen voor een lokaal 3 – daarvoor moet een enorme boom weg. Hij kan en mag niet omvallen en hij wordt van bovenuit in schijfjes gezaagd door een echte boomveller. Uitgraven van de enorme stronk kost nog menig uurtje zweet. Het zogenaamd “Cementkot” waarin de laatste jaren dozen wijn en Porto werden gelagerd wordt afgebroken. De aanvraag tot vergunning dateert van 14 aug. 1990, maar wij moeten terug door de rompslomp van een openbare bevraging van buren. De vergunning komt uiteindelijk binnen 13 juli1992. De wijnverkoop van vorige winter (Corbières ’87) heeft 40.000 F. opgebracht. Zomerkamp ’89 in Bure – met 133 kinderen. Leiding: EL Filip Spiessens (in sept opgevolgd door Erwin Van Hullebusch) – WL Paul Roovers – JVG. Anja De Meyer – VG. Didier De Groote – Sen. Chris Claeys – Stam Didier De Groote – Voorz. LionelCollette. In het comité vinden wij behalve de oude ratten bv. Albert Cools (verslaggever),Julien Bleyaert, Erik Corijn, Raymond Colet 13 okt. ’89 reünie oud Reigers in het eigen lokaal – koud buffet met vis mousse. 29 okt. Boottocht met de Artevelde in de Gentse Haven, gevold door etentje en kampvuur. 12 ton oud papier brengt 12.000 F.op. Het Comité gaat (zoals gewoonlijk) met Nieuwjaar eten in “De Cloef” (Ophasselt) bij “Ivan” die vroeger nog op kamp kookte – het mag 1.100 de man/vrouw kosten maar moet wel uit eigen zak komen. Er wordt terug Porto en maar 16 cubitainers wijn afgetrokken.

1990/1991

Er was vorig jaar reeds een ploeg bezig met voorbereiden van het boek “70 jaar Scouting met De Reiger”. Door bijdragen van opeenvolgende leiders werd een mooi overzicht van de geschiedenis bekomen. De bedoeling was: de uitgave te betalen door inlassing van publiciteit, wij geloofden daar aanvankelijk niet in, maar uiteindelijk is dat toch gelukt. Het verscheen in okt. ’91 in 1000 exemplaren. (en er zijn nog steeds enkele ex. van te verkrijgen). De viering van 70 jaar De Reiger in sept. ’91 krijgt de naam “Happy Reiger Happening”. Op de academische zitting toespraken door EL. Erwin Van Hullebusch, Gouverneur Herman Balthazar, Stad Gent, voor FOS de voorz. Lionel Collette. In de namiddag volksspelen, koffietafel, breughelmaal, kampvuur, gezellig samenzijn. In feb. ’90 eerste Aperitiefconcert met Sylvia (oud gids) en Guy Penson (4 handig piano) met een aperitief in lokaal 2 en een luxueus etentje in de zaal. Opbrengst 54.000 F. Het steuncomité heeft 860.000 F. in kas (zal nodig zijn voor lokaal 3). Een Schotse Grill in juni met 2 doedelzakspelers, Schotse dansers en 270 eters brengt 90.000 F op. Zomerkamp ’90 in Dairomont. 17/11/90 Palingsouper met een ambulante frituur achter het lokaal. In dec. zijn er 176 scouts plus 96 leden in de VZW. Er worden 2 bureelcontainers binnengebracht (van Marc Biebuyck gekregen) ze worden opgesteld achter het lokaal tegenover de keuken en zullen voor berging van keukenmateriaal en dranken dienen. De azalea actie ‘91 brengt 73.000 F.

1991/1992

In ’91 zomerkamp in Lommel (alleen voor WE. en JV.). En een Jamboree in Zuid Korea waaraan 17 Reigers deelnemen en in aug. een internationaal kamp “Donau “ bij Wenen ingericht door FOS, en daar gaan 40 Reigers mee. Leiding: EL Erwin Van Hullebusch – WL Eric Biebuyck – JVG Anja De Mayer – VG Curd Blitz – sen. + stam Chris Claeys – Voorz. Com. Lionel Collette. Er zijn 176 scoutjes in dec. ’91. Er wordt terug paling geserveerd in ’t groen of in ’t rood.. 21 nov. ’91 terug Mosselsouper met frietkraam (395 F.) brengt 56.000 F. op In een buitengewone algemene vergadering van de VZW eind ‘91 wordt de maatschappelijke zetel verlegd van Nieuwevaart naar Paralleweg nr. 6 – Aantal leden van beheerraad wordt van 15 naar 20 gebracht – het dienstjaar gaat nu van jan. tot jan. Er is nu 931.000 F. in kas. De com. leden gaan voor nieuwjaar eten in “De Mamelokker”. De mandaten van de VZW zijn als volgt: Vz. Albert Cools – O.Vz. PA – Secr.Cecile Bekaert – Penn. m. Lucien Van Hecke – Mat. Marcel Van Hinsberg – Feesten – Lionel Collette. Aperitiefconcert ’91 met Marc Grauwels en zijn “Gouden” dwarsfluit. Intussen schiet lokaal 3 uit de grond. Wij beginnen zelf met het skelet in profielijzers welke wij vastbetonneren in plastictonnen die eigenlijk voor vlottenbouw van de seniors waren voorzien. Wij vinden 2 lassers die het skelet aaneen lassen. Een aannemer zet de muren in betonstenen en de beton welfsels die de vloer voor het welpenlokaal vormen. Dakspanten maken wij zelf. De dakbedekking in golfplaten wordt op één w.e. afgewerkt. Er is een ingang met dubbele schuifdeur kant lokaal 2 ;daar zit de trap naar het welpenlokaal en de berging voor materiaal. Een 2de dubbele deur geeft uit op de achterdeur van lokaal 1 langs waar op karren de tafels en stoelen, het tussenschot van de zaal, en het podium geborgen kunnen worden. De bouw heeft ca. 960.000 F gekost. Vermits het terrein nu is volgebouwd zal men meer geld besteden aan kampeermateriaal. 9 feb. Aperitiefconcert met Joris Van Den Hauwe (hobo) en Ann Opdebeek (klavecimbel). Zomerkamp in Villers St. Gertrude met 160 scouts en leiding + 230 mensen op de bezoekdag. Leiding: EL. Erwin Van Hullebusch – AVL Chris Claeys, Ann De Bruyne, Anja De Maeyer, – WL. Erik Biebuyck – JVG.: Joël Blitz – VG.: Pascal Van Vynckt, – Sen.: Jacky Limon – Stam: Curd Blitz. Er komt een achterstallige energierekening van Vynckier voor 87.000 fr. Nov. ’92 Souper met waterzooi (Hoofdkok Yves De Court) brengt 32.000 F. Terug 360 kg. marsepein verkocht Het com. viert Nieuwjaar in de “Gouden Klok” (Albertlaan). In mei Volleybaltornooi met 18 ploegen Reigergrill: “Western Grill” met orkestje Willy Aelvoet en DJ Ambiance. De leiding richt in okt. een Fuif in “I Want You”. Uit een put voor grondvesten van zijn nieuwe woning in Mariakerke haalt PA 14 camions grond en laat ze naar het lokaal voeren. Daarmee kan het grasperk geëffend en uitgebreid worden.

1993/1994

Feb. ’93 aperitiefconcert met Sylvia Bernier (piano) en Joris Van Den Hauwe (dwarsfluit). Zat. 20 ma. Ouderavond (Thema: “Oei Ratatouille”). In mei terug een fietstocht naar Wachtebeke, gevolgd door frietkot met stoverij. 12 juni Reigergrill met optreden van Chris Haegeland in een gehuurde tent van 600m² – en nog een fuif met “Studio Life”.Zomerkamp in Kalmthout. Sept. ’93 welpenlokaal boven in lokaal 3 is in gebruik. Er zijn nu 214 leden in de eenheid 15 okt. Optreden van “I Frambosi Frivoli” in ICC (Boni ca. 34. 000 fr/) 20 nov. Mosselsouper. Wij voeren geen wijn noch porto meer in. Aankoop bij Bernard (via Lionel Collette).

1994/1995

6 feb. Aperitiefconcert met 2 klavecimbels – Guy Penson en Stephane Watillon 26 feb. Azaleaverkoop: 900 planten geeft 73.000 F 12 ma. Ouderavond in ’t lokaal – 1 mei Volleybaltornooi – 28 mei Reigergrill (94.000 F.). Marsepein 300 kg. Leiding sept. ’94. EL. Chris Claeys – AEL. Erik Biebuyck, Ann De Bruyne, Anja De Maeyer, Jacky Limon – WL. Patricia Devolder – JVG Wim De Vierman – VG. Pascal Van Vynckt – Sen. Steve Van Langenhove – Leden scouts ca. 240. Na de Alg. verg. R. v. b. 1994 Voorz. Albert Cools – O.Vz. PA – Secr. Cecile Bekaert – Versl. Gev. JJ Bogaert – Penn.m. Lucien Van Hecke -Feestc. Lionel Collette – P.R. Annick Bontinck, Patricia Gaubeen, Denise Collette – Catering: Georges Lecluyse, Lucette en Eric Van Der Meirsch – Mat.: Marcel Van Hinsberg, Willy Van Vynckt – Logistiek: Erik Corijn, Johan De Decker, Filip Meuleman, Erwin Van Hullebusch, Bob Vandenbroucke. Met leiding erbij, een lijst van 31 bestuursleden. Zomerkamp 1994 te Heure en Famenne (1 tot 12 aug.). De Dodge-materiaalcamion wordt verkocht voor oud ijzer: 4.000 kg = 8200 fr. 1 okt een Rock-Fuif: optreden “The Hint” in een gehuurde tent – ingericht door de leiding – slechts 250 kaarten verkocht en toch nog overschot van 10.000 fr. De Reigergrill met Chris Haegeland brengt en record van 120.000 fr.op In nov. nog een Paella-avond (200 eters – boni: 66.000 fr).

1995/1996

5 feb. 6de Aperitiefconcert met Trio Aura (Viool, Altviool en Cello). PA maakt een demonteerbaar podium in 6 elementen van 122 x 244 cm. Bij de azaleaverkoop wordt ook marsepein aangeboden (70.000 F.). 21 juni vergadering comité in het “Pompierke St. Martens Latem (Het lokaal ligt vol materiaal voor het kamp). En dit zal volgende jaren ook zo zijn. De Reigergrill met Willy Bartholomeus (Hamondorgel) + discobar + karaoke met 205 volw. brengt een winst van 100.000 F op 2 mei terug een Koeielotto. In maart is er terug 850.000 F in kas van de VZW (na betaling van in totaal bijna 1 miljoen. F voor lokaal 3). De datum voor het jaarlijks zomerkamp wordt verschoven van 1ste helft aug. naar 2de helft juli – protest van enkele ouders en com. leden. Leiding ’95: EL. Chris Claeys – AEL.: Ann De Bruyne, Jacky Limon, Sibyllle Van Daele – WL. Leo Broers – JVG: Wim De Veirman – VG. Sven Colonne – Sen. Eva De Pauw.

1996/1997

11 feb. Aperitiefconcert met Luitist Filippe Malfeyt (demonstratie met verscheidene instrumenten). Gevolgd door Noorse schotel. Raad v. bestuur in feb’96: Voorz. Albert Cools – O. Voorz. PA – Secr. JJ. Bogaert – Penn. M. Cecile Bekaert – Feestcoörd.: Curd Bliz – Mat. Marcel Van Hinsberg, Willy Van Vynckt – PR.: Lionel Collette, Denise Collette- Coppenolle, Anick Bontinck – Catering: Eric en Lucette Van Der Meirsch, Georges Lecluyse, Hélène Bogaert- Loeckx – Logistiek: Bob Vandenbroucke, Filip Meuleman, Ronny Janssens Eenheidsleiding in ’96: EL. Eric Biebuyck – AEL.: Joël Blitz, Ann DE Bruyne, Jacky Limon, Heidi Van Hooreweghe – WL.: Christophe Collette – JVG.: Evi Depraet – VG.: Ankie Broers – Sen. Eva Depauw. 28 feb. Azaleaverkoop (ca. 70.000 fr). Een container papier brengt maar 0,35 ct./kg op – inzameling wordt stopgezet – Plannen voor nieuw sanitair tussen lok. 2 en 3. 20 april Fietstocht met achteraf frietkot en Koeienlotto. 5 mei Volleybaltornooi met 22 ploegen (boni 22.000 fr.). Ontvangst op stadhuis met speeches Schepen De Regge, Paul Alderweireldt, Erik Biebuyck, Jan Pintelon (FOS) – hapjes in het Stadhuis – persmap. Scoutjes maken een munttapijt met 5 F stukken op St Baafsplein ten voordele van Hartekamp (kamp voor kankerpatiëntjes van UZG). Tentoonstelling in de lokalen met doorwandelcircuit vanaf lok. 2 door lok. 3 – met medewerking van Scoutsmuseum Leuven en OGOS (oud scouts met Ely Vervalle). ’s Avonds een walking dinner (Org. Curt Blitz) met o.a. oesters – voor jonge en oude scouts met speeches en overhandiging van cheque aan Hartekamp. – Optreden van music-band “Catfish”. De Stad Gent schenkt 50.000 F steun Fuif in 2 zalen – Hartevelde en Tequilla –Overpoort. Op 21sept onverwacht bezoek van Dhr. Willemarck (PR van Vynckier – sinds kort in handen van multinational General Electric). Argument: de Amerikaanse directie laat niet toe dat een jeugdlokaal op een oud stort en industriegrond staat. Zij zullen ons een nieuwe locatie bezorgen die minstens evenwaardig is aan wat wij nu hebben. (nadien vernemen wij ook dat de terreinen langs de Parallelweg zullen onteigend worden voor een nieuwe tramstelplaats). Wij maken een uitgebreide beschrijving van onze eigendom (nuttige opp. 800 m2 – en reeds op 30 sept. wordt een compromis ondertekend. Intussen wordt in de VZW een “subcommissie bouw” gevormd die samenkomt als er belangrijke beslissingen moeten komen. In dec. heeft GE reeds een terrein ontdekt van ca. 750 m2 naast schaatspiste Kristallijn (Warmoezeniersweg). Maar dat is slechts het begin van onze “lokaalperikelen”.

1997/1998

Overlijden van Lucien Vanhecke (3 jan. ’97) Sinds jaren penningmeester van de VZW en reeds voor de oorlog ‘40/’45 lid van De Reiger. Raad van Bestuur VZW: Wijzigingen na de A.V.van 21 ma. Uittredend: Georges LecFse – nieuwe kandidaten: Gilbert Biebuyck, Yves De Court. Het zomerkamp is in Opouteren. In feb. een “Jazz – Happening “Rudi Balliu + Soc. Serenaders”. Een uitgewerkt voorstel voor taartenverkoop wordt weggestemd. Azaleaverkoop in feb. brengt terug 70.000 F op De Reigergrill met een “praatcafé” in lok. 2 i.p.v. fuif brengt record van 140.000 F.op Albert Cools is voorz. van de VZW. Terug mosselsouper (51.000 F.) 4 mei Volleyball (33.000 F). 15/11 Haantjeskaarting wordt een flop – slechts 30 pers. Een onverklaarbare stank leidt tot een hele voorraad vergeten haantjes in een koelkast. In dec. is de VZW 1.200.000 F rijk. Op 9/2/97 wordt een compromis getekend door ons (samen met GE) met verkoper Salenco voor grond naast Kristallijn – maar kort daarna blijkt dat mr. Van Vossel – eigenaar Kristallijn – dit stuk grond onder onze neus weggekocht heeft. Men stelt ons een ander stuk voor van 8.900 m2 daarnaast maar verder van de straat. Naderhand blijkt dat daar een erfpacht op rust. De eigenaar tracht die erfpacht af te kopen en doet ons wachten. Intussen heeft een ploeg oud leiders o.l.v. Wim De Vierman andere mogelijke locaties met bijhorende eigenaars en bestemming op het gewestplan opgesnord (tot in Registratie en stadsbestuur.) Er komt een grondstuk aan Rozebroekenvn ca. 8.000 m² uit de bus.Wij doen een aanvraag naar het Stadsbestuur. Het antwoord is postief. Er wordt een opstalovereenkomst getekend en een bouwrecht verleend (dit is nog geen bouwvergunning!). In feb. 1999. Een bouwvergunning werd aangevraagd in maart.. De plannen (door architect Bontinck) bestaan uit 2 gebouwen (een hoofdgebouw met alle gemeenschappelijke voorzieningen, en een bijgebouw voor taklokalen en materiaalberging.

1998/1999

De azalea’s worden duurder, moeizaam en bij slecht weer worden toch 920 planten verkocht. Aperitiefconcert met Jaques Vandevelde (Harpist met verschillende instrumenten) gevolgd door lunch (300/650 F) brengt 58.000 F op. Er is een Reigergrill met 155 volw. en 33 ki. die 68.000 F opbrengt Raad van Bestuur VZW Voorz. Ronny Janssens – O.Voorz.(+ herlocatie) P.A. – Penn. Cecile Bekaert – secr. JJ. Bpgaert – feestco. Yves De Court – Mat.: Marcel Van Hinsberg, Willy Van Vynckt Albert Cools – PR.: Denise Collette, Annick Bontinck, Lionel Collette, Gilbert Biebuyck – Catering: Lucette en Erik Van Der Meirsch, Hélène Bogaert – Logistiek:.Bob Vandenbroucke, Erwin Van Hullebusch, Philipe Meuleman – In maart heeft de VZW een vermogen van1.400.000 F In de balans vinden wij een geblokkeerde rekening van 5.144.000 F. EL. Biebuyck kondigt zijn ontslag aan. Eenheidsleiding sept. ’98: EL. Wim De Veirman – AEL. Olivier Van Der Eecken, Evy Depraet, Michel Tuytschaever, Chris Claeys, Sven Colonne, Ronny De Vierman – WL. Frank Van Den Bussche – JVG. Maud Broeckaert – VG. Evy Depraet – Seniors Leo Broers – Stam Sven Colonne. Er wordt terug gerekruteerd in KAGV (middenschool) en Lyceum. Lidgeld eenheid is nu1700 /1500 fr. Het idee voor oprichting van een Bevertak komt naar voor. Intussen gaat scouting verder en leven wij goedkoop in de oude lokalen. Geen brandverzekering meer, geen kosten elektriciteit, geen kadastrale belasting, geen huur … dus kunnen wij goed sparen voor de nieuwe vestiging. Op 16 nov. wordt het opstalrecht voor het terrein Rozebroeken bevestigd – kost: 172.000 F. huur /jaar en er wordt een notariële akte getekend. Ouderavond met thema “Musicals” – 28 ma. Familiedag – mei: Volleyball met frietkot – nov. Mossels.28/11 wintermarkt – marsepein à 120 F/pakje.

1999/2000

Vanaf april ’99 voelen wij nattigheid: er komt een protestbeweging op gang van de bewoners rond Rozebroeken en de natuurverenigingen. Het wordt een polemiek die langs krantenartikels, petities, en tot in de gemeenteraad gevoerd wordt met koppen zoals:”Actiegroep SOS Rozebroeken eist behoud van natuurgebied” De Gentenaar 29 april ’99. Ons antwoord: “Bouw van lokalen vernielt natuur niet” – De Gentenaar 11 mei ’99. Ook de FOS groepen Flamingo’s en De Wouw zijn er niet gerust in omdat wij in hun gebied zouden kunnen rekruteren. Het stadsbestuur zwicht voor die protesten en schort de reeds verleden akte van opstal op. Dan wordt een Populierebosje aan de Wielewaalstraat naar voor geschoven. Van zodra buren daar lucht van krijgen ontstaan terug protestbewegingen (o.a. een stoet door de buurt met Jeugdgroep Chiro Mariakerke op kop met een spandoek “red ons Wielewaalbosje”. Onze EL Evy Depraet heeft een bijeenkomst met hun leiding om ze gerust te stellen. Er is een belangrijke vergadering op ma. 8 nov. In een zaal van de Rijkswacht –Groendreef, waar 3 belangengroepen hun zienswijze uiteenzetten. Conclusie achteraf van gemeentebestuur: “DR mag naar Wielewaalbosje, maar wij zoeken verder naar een locatie die minder protesten oplevert”. Vanaf nu zal eerste Schepen Van Rouveroy de zaak naar zich trekken en tot het gekende resultaat leiden. Een leerzame verzameling krantenknipsels en briefwisseling is te vinden in een dikke farde “Protesten Rozebroeken en Wielewaalstraat” in ons archief. Intussen zoeken ook wij verder. Wij gaan bv. een te koop staande woning met 8.500 m2 grond bezoeken aan de Snepkaai en palend aan de jachthaven – Maar er zijn teveel kosten voor aankoop en verbouwing. In 1999 wordt door Saskia Van Der Meirsch, Sien Boes en Jonathan Janssens de Bevertak opgericht, niet zonder enige moeilijkheden en discussies over oa. de al dan niet haalbaarheid van deze extra tak. De geschiedenis heeft hen overschot aan gelijk gegeven. Raad van bestuur VZW. ‘99 Voorz. Ronny Janssens – O. Voorz. PA – Penn. M. Cecile Bekaert – Secr. JJ. Bogaert, – feestcp. Yves De Court – Mat. Marcel Van Hinsberg, Willy Van Vynckt, Albert Cools – PR. Denise Coppenolle, Annick Bontinck, Lionel Collette,Gilbert Biebuyck – Catering: Erik en Lucette Van Der Meirsch, Hélène Bogaert – Log.: Bob Vandenbroucke, Erwin Van Hullebusch, Philipe Meuleman, Noël D’Hauwers – Oud R.: Erwin Van Hullebusch – Herlok. PA – Archief: Eugène De Pau.

2000/2001

Het marsepeinseizoen bracht 1.130 €. Op 8 jan is er speciale millennium Stamsouper (Prijs: 1.500 / 2000 BF). In juli ook een millennium kamp voor stam en oud-scouts. De azalea’s op 26 feb. brengen ca. 60.000 BF binnen. In feb. Aperitiefconcert met “Duo Aquarel” (Harp en dwarsfluit). De Ouderavond op 16/3 is “Een reis door de tijd”(in de zaal Martelaarslaan ). De Volley ball wedstrijd valt op 30 april. De Reigergrill van juni brengt een record van 110.000 BF op Zomerkamp ? Op het Leidersweekend in aug. zijn 40 leiders of aspirant leiders aanwezig. Leiding sept. 2000,EL Evi Depraet – AEL Chris Claeys, Jelle De Bruycker,Michel Tuytschaever, Olivier Van Der Eeken, Inge Van Hullebusch – Be.: Sien Boes – We. Frank Van Den Bussche – JVG.: Inge Vandenbroucke – VG.: Tine Depraet – Sen.: Björn Boucherie – Stam: Frieda Temmerman. In het steuncomité worden nog maar eens de statuten veranderd (Maart 2000). 21 okt. Open deur dag en mosselsouper, met een JOTI / JOTA maar de A (van Air) raakt niet meer ingevuld bij gebrek aan klassieke radioamateurs. Namen op de dienstrol: Rudi, Carlo, Eric; JJ., Bob, Erwin, Noël, Ronny, PA, Marcel, Erna, Cecile, e.a. Op 3 feb. een bijzondere verg. van de r.v.b. om onze standpunten te bepalen – Op 29 feb. Nog een hoorzitting in het Stadhuis. Maar daarna komt de zaak in een stroomversnelling: Schepen Van Rouveroy stelt een terrein voor aan de Sneppenbrugstraat, en vraagt advies van alle betrokken instanties. Er is één negatief punt: dit terrein werd in een zg. Masterplan opgenomen om een parking aan te leggen voor 400 auto’s ten behoeve van de Skiheuvel – Blaarmeersen. De uitbater was daar toen proeven aan het doen met sneeuwkanonnen. Dit is op niets uitgelopen en de skiheuvel werd opgegeven, en wordt nu een doodgewone beboste berg. Kortom: het Masterplan wordt opgeborgen, en wij bekomen de helft van het terrein (ca. 5.000 m2). In het archief kan men alle verslagen en briefwisseling volgen die uiteindelijk tot de bouwvergunning hebben geleid. Reeds in maart weten wij (Cecile Bekaert heeft veel vriendjes in de Gemeenteraad) dat onze bouwvergunning is goedgekeurd, en naar de gewestelijke AROHM dienst is gestuurd voor advies. Die doen er echter nog enkele maanden over want 1° de R4 afrit aan De Sneppe zal moeten verbreed worden, en 2° achter ons terrein komt een 4de spoor voor NMBS en een hellend fietspad vanaf de nieuwe brug. Uiteindelijk komt het gegeerde document binnen op 19 juli 2000. Intussen heeft de dienst “Patrimonium” onze Opstalovereenkomst klaar. Wij vragen een subsidie aan van 500.000 F en een renteloze lening van 1.000.000 F (af te lossen in 10 jaar) zodat wij nu in totaal zeker zijn van ca. 10.000.000 F voor dekking van bouwkosten.

2001/2002

Alle inspanning gaat naar de bouw van het nieuw lokaal. Het is ons laatste jaar in de Parallelweg. Maar de Scoutswerking gaat onverdroten door. 17 feb. Worden 905 azalea’s verkocht (aan 180 F of 4,5 €) winst 1.020 € 24 feb. Aperitiefconcert met “Roger Renard – Wienerensemble met populaire muziek. (Rondlopen in zaal, zelfs dansen – belegde broodjes). Een boom dreigt op lokaal 2 te vallen – de brandweer komt met de grote ladder en een boomzaag en heeft veel bekijks. 17/3 Ouderavond (thema Hercules) in zaal Gito Martelaarslaan In de taklokalen worden nieuwe verwarmingstoestellen geplaatst (ze zullen immers terug dienen in de nieuwe lokalen). Het Zomerkamp is in Leopoldsburg. In okt. wordt onze 80 jaar gevierd: Fuif “Mora-Mora” in een tent –Volksspelen, taart, optreden van “Glass Beam Avenue”. Tegen het einde van dit jaar zijn alle plannen klaar. De aannemer gevonden en de meeste onderaannemers gecontacteerd Tegen okt. Is de gracht voor restaurant De Sneppe overwelfd zodat zware vrachtwagens toegang krijgen tot de bouwplaats. Er is ca. 200 m toegangsweg verhard met steenpuin en grint. Van de bouwplaats is 50 cm zwarte grond afgegraven en vervangen door een zandbed dat met een trilwals is aangedamd. De schuilplaats (plastic serre van 12 x 6 m.) staat recht. Er wordt steeds de hele zaterdag gewerkt door zo’n 5 à 10 leden. Wij hebben van “De Havik” een werfkeet gekregen waarin wij onze pic-nic opeten. Er is een sleuf gegraven voor aanleg van de electrische aansluiting. 20 Okt. 2001 Plechtige 1ste steenlegging op Snep. Met toespraken van gemeenteraadsleden De Regge en Van Rouveroy, onze voorz. Ronny Janssens en de EL. Eric Biebuyck. Gevolgd door een Breughelavond – de oude zaal was te klein voor de 220 deelnemers.(waaronder hoge genodigden van de eerste steen plechtigheid). De Raad van bestuur april 2001: Voorz. Ronny Janssens – O. Voorz. En bouwpromotor PA – Secr. JJ. Bogaert – Penn. M. Cecile Bekaert – Mat. Marcel Van Hinsberg – Feesten: Erna Steenacker. In totaal 30 leden ingedeeld in zg. werkgroepen (zie dossier Nieuwbouw in Archief) als daar zijn: Bouw – terrein – electro – sanitair en verwarming – eenheid (hulp van scouts) – Catering – fundraising.

2002/2003

Wij zitten nog steeds in de Parallelweg. Leiding eenheid: EL. Frank Van Den Bussche –AEL. Sien Boes, Jonathan Janssens,Tim en Inge Van Hullebusch, Olivier Van der Eeken – Bevers. Sarah De Rocker – We.:Tina Cochet –JVG Wauter Broekaert – VG Stephanie Tielemans – Sen. Stefaan Janssens. Raad v. Bestuur VZW: Voorz.: Ronny Janssens – O.Vz.: Paul Alderweireldt – Secret.: JJ. Bogaert – Penn. m. Cecile Bekaert – Mat. : Willy Van Vynckt, Erik Van der Meirsch, Stefaan Janssens – Feest.co.: Lionel Collette, Tina Cochet, – Catering: Sien Boes – Bar/Kantine: Erwin Van Hullebusch, Karel Dalm – Archief: Eugène De Pau – Verhuring: Evi Depraet. Er zijn nu 92 welpen – vraag: moet de horde gesplitst worden. 26 jan. Nieuwjaarsreceptie met hapjes (door Yves). Aperitiefconcerten zijn afgeschaft. In plaats een poging tot Taartenverkoop: doosjes met kleine taartjes. 8 maart op een Etentje in “Hof van Rhode” bij kok Olivier Van der Eecken – reunie van alle oude en nieuwe EL’s en Voorzitters 23 feb.: Azalea verkoop – 802 planten à 5 € geeft netto 2.276 €. De eenheid gaat shoppen: warme lucht blazer voor op kamp 10.000 BF – 2 elektrogroepen van 2000 W = 78.000 BF – Sjorhout 30.000 BF. In maart een ouderavond met thema “Merlijn de Tovenaar”. Zomerkamp is in Bastogne hobbelig terrein met veel puin in de grond. Laatste Grill in oud lokaal: 195 volw. en 64 ki. – opbrengst: 2.815 €. Terug een wijnactie : 600 flessen aangekocht. Aug. aankoop van grote voorraad “Reigerbier” – kapitaal van 3.000 € vooruit betaald! In dec. 2001 werd de grondplaat gegoten. Gezien de ondergrond niet betrouwbaar is moest heel het gebouw op een 25 cm dikke betonplaat rusten. Daar gaan enkele tonnen staalmatten en ca. 120 m³ beton in (dat zijn zowat 15 van die peercamions) Wij kennen een zeer natte winter, maar weinig vorst. Onze werkploeg zit hele zaterdagen te graven en te ploeteren om de aflopen voor vuilwater (naar de zuiveringsinstallatie) en regenwater (naar een betonput van 10 m³) in te graven. Om de vet afscheider van 500 l. naast de keuken in te graven moesten wij tenslotte een pollepel gebruiken omdat de put steeds terug onder water liep. Half jan. stonden de muren tot aan het verdiep, en rond 20 feb. was de ruwbouw af tot en met de betonnen ringbalken. De dakspanten werden bij Hanssens gemaakt uit gelamelleerd hout (uit Finland), dat meer dan 1 u. brandweerstand heeft. De dakbedekking in geïsoleerde profielplaten (van IDE). Wij kregen nu 2 maanden tijd om alle binnenleidingen en centrale verwarming te installeren vooraleer de vloeren erin kwamen. Voor de vloerisolatie van 12 cm beneden en 6 cm boven kwam in juni een soort fabriek langs staan die ter plaatse de ca. 80 m³ isomomortel heeft gemengd en opgespoten. En 14 dagen later is dan de vloer in polibeton gegoten en gepolijst. Ramen en deuren stonden intussen al klaar, en ook de binnendeuren kwamen erin. In aug. werden al de binnenmuren afgebraamd en gekaleid – elke tak van de scoutjes heeft haar eigen lokaal geschilderd. Dan moesten nog enkele binnenmuren in Ytongblokken opgetrokken worden (Ketelhuis voor CV; muur tussen bierkot en bureel, muur tussen keuken en berging, muur voor archiefruimte naast de binnentrap). Ook in juni kwam een soort petroleum “derrick” achter het lokaal een gat in de grond boren van 40 m diep om gezond drinkwater op te pompen. (dit hadden wij te danken aan Wim De Veirman als ingenieur werkzaam bij firma Smet – in Dessel). Tegen de plechtige opening in oktober 2002 was het lokaal bewoonbaar. Voor die plechtige opening (zie gastenboek en fotoreeks) werden alle medewerkers: firma’s, stadsbestuur, enz. vanzelfsprekend uitgenodigd. Het grote werk werd gedaan door Dhr. Gouverneur Balthazar bijgestaan door PA. en die moesten een koord doorhakken voor de ingangsdeur, waarna de schuimwijn ontkurkt werd. Verder toespraken door Provincie Gouverneur Herman Balthazar, Burgemeester Frank Beke, Voorz. VZW Ronny Janssens, EL Frank Vanden Bussche en Fed. Verantw. FOS Serge Devriendt. Wij hebben dank zij een goede opvolging en veel achter nageloop onze timing kunnen respecteren, alhoewel er nog een lijstje van 25 nevenwerken af te ronden was. Het geheel heeft uiteindelijk rond de 10.000.000 BF of 250.000 € gekost waarvan het Steuncomité uit zelf verdiende middelen 2.000.000 BF heeft bijgedragen. Met de grote verhuis (met een camion van Henry) werd het jaar afgesloten.

2003/2004

In dec. 2002 ontvingen wij het ontslag van Ronny Janssens, die zich beledigd voelde door bemoeiingen en uitspraken van bepaalde comitéleden, en die eveneens door zijn beroepsbezigheden minder tijd kon vrijmaken. De ondervoorzitter PA heeft hem vervangen tot aan de eerste algemene vergadering, waar Lionel Collette dan voor de tweede maal tot Voorz. werd verkozen. De functies in de r.v.b. na de a.v. van Maart: Voorz. Lionel Collette – O.vz. Erwin Van Hullebusch- Secr. JJ. Bogaert – Penn. Meester Karel Dalm (Cecile Beckaert had zich niet meer verkiesbaar gesteld)- P.R. Katrien Alderweireldt, Denise Collette – Mat. Erik Van der Meirsch, Willy Van Vynckt..- Feest.co. Olivier Vereecken,- Lokaal: PA. De VZW bezit nog 86.000 BF (buiten de onaantastbare Dexia fondsen) en gaat voor uitgaven op de rem staan. En en toch zijn er nog 4 nieuwe convectorgasvuren te koop die maar geen koper vinden en die overbodig werden toen een kleine meerderheid in de bouwcommissie voor algemene Centrale Verwarming heeft gekozen. Na het leiders weekend van aug. was de Eenheidsleiding: EL Frank Vanden Bussche – AEL: 5 stuks: Wendy Van de Wiele, Jonathan Janssens, Tim en Bart Van Hullebusch, Olivier Van der Eeken. Bevers: Maarten Boes – Welpen: Karen Meuleman – JVG. Thor Calle – VG. Stephanie Thielemans – sen. Wim Cleiren. Hervesteging is gedaan. Maar er is nog heel wat werk aan de winkel – om de parking uit te breiden wordt 270 ton grint aangevoerd en opengesperd – PA maakt een afdak boven de hoofdingang, en gebruikt de zomervakantie om het seniorlokaal en de kleine vergaderzaal af te werken. – in de keuken worden de ventilatie en de afzuigkap en nog ’t één en ‘t ander. De nieuwe gracht die achter onze grond werd gegraven na de spoorwerken ligt te hoog. Wij moeten een dompelpomp in onze afwatering monteren om het gezuiverd afvalwater te lozen. Het zomerkamp is in Weelde (NAVO reservevliegveld). Wij mogen geen HUDO’s graven en moeten WC’s huren. En het is snikheet op die betonbanen. Op 12 okt. Een reünie van Oud Reigers “40+” met 72 deelnemers (spotprijs 13 €). In de loop van de zomer werden onze oude lokalen “gekraakt” – die bezetters lieten daar gevaarlijke honden los lopen, en wij durfden daar niet meer binnen te gaan om nog het één en ander te recupereren. Zij werden door de politie eruit gejaagd, en GE (Vynckier) liet alle gebouwen plat walsen. En dat was het roemloos einde van ons “oud” lokaal.

2004/2005

Leiding sept. 2004: EL. Frank Vanden Bussche – AEL.: Wendy Vandewiele, Wim Cleiren, Bart Van Hullebusch, Olivier Van Der Eeken – Bev. : Plasschaert Bram –,We.: Karen Meuleman – JVG.: Veerle Delbaere – VG.: Stephanie Tielemans – Sen.: Wauter Broeckaert – Stam: Tim Van Hullebusch. In jan. 155 scouts zonder de leiding. Functies r.v.b. :maart : Voorz.: Lionel Collette – O.vz.: Erwin Van Hullebusch – Secr.: JJ. Bogaert – Penn.m. : Karel Dalm – Bouw: P.A. – Materiaal: Erik Van der Meirsch, Wily Van Vynckt, Rudy de Clerck – P.R. Katrien Alderweireldt. Nr. Onderneming van VZW: 413 309 476 – VZW. Nr.: 59 87 73 De reuze muziekboxen zijn verkocht en weg uit de serre (250 €) – nu nog die vuren ! Karweidag in april: aanleg van een “leerperkje “ op een plek in de grasmat die steeds nat bleef.- de achtergevel met Siloxaan waterdicht maken – dakgoot monteren aan uitsteek boven buitentrap – afsluitingen herstellen.- nog 15 ton grint uitspreiden achter lokaal. Nog eens een karweidag in okt.: bar en bierkot herschilderd. Aanplant Essenbosje dat maar niet wil groeien herstellen.

2005/2006

Eenheidsleiding: E.L. Olivier Van Der Eeken – AEL. Wendy Vandewiele, Bart Van Hullebusch – Bev. Sarah De Rocker – We. Thomas Lambillotte – JVG. Veerle Delbaere – VG. Tine Depraet – Sen. Wauter Broekaert – Stam:Tim Van Hullebusch. Overlijden Eugène De Pau – 30 juli. Zomerkamp Opglabbeek (Genk). Op 4 ma. een Alg. Verg. van de VZW en nog een keer op 11 okt. gevolgd door een buitengewone A.V. die mislukt, en op 8 nov. Nog eens een A.V. Gezien de hoge kosten voor verwarming in het afgelopen winterseizoen worden inlichtingen en offertes ingewonnen voor een betere isolering van het gebouw, of ten minste het gedeelte dat voor week- en w.e.verblijf dient. Er wordt een onderwerp voor belastingvrije giften langs FOS ingediend –“Een winterjasje voor het lokaal”.Ten slotte wordt gekozen voor 5 cm slakkenwol afgedekt met een siliconenpleister voor een oppervlak van ca. 230 m². Prijs globaal 25.964,50 €. Uitvoering door firma Faderi volgt in juli 2006. Volume 3 (taklokalen) wordt voorlopig niet verder geïsoleerd maar heeft 2 lagen acrylverf nodig om de gevels beter af te dichten. Daar zit nog eens ca. 350 m² in, maar gezien daar zelden verwarmd wordt zou de uitgave voor betere isolatie niet verantwoord zijn.

2006/2007

Op 11 feb. première van “Fos-siel fuif”- Een initiatief van een groepje ouders en vrienden o.l.v. Monique Vandenhulle en Bernard Vanassche. Muziek van de jaren 60/70/80 – Opkomst (90 entrées) vooral van Stam, leiding, oud-Reigers, comité, maar ouders van scoutjes zijn eerder schaars. Toch een mooie opbrengst 1.700 €. 18 ma. ouderavond met thema “De Oscars”. 18 feb. Azaleaverkoop met 850 planten en een opbrengst van 2.290 €. April: Overlijden van Tony Blancquaert (E.L. van 1949 tot 1953). 7 mei Volleybal-tornooi – deze keer blijft de beker terug bij De Reiger 24 juni Reigergrill – (opbrengst 2.560 €). Het zomerkamp is in Tenneville (bastogne) – De Seniors trekken naar Ierland voor 10 dagen. 30 juli 2006 Overlijden van Marcel Vanhinsberg (medestichter en lid van ons steuncomité – specialist in maken en herstellen van onze tenten – jarenlang verantwoordelijk voor de bar – vriend en toeverlaat van een paar generaties van scoutjes). Op de Algemene Verg. 24 ma. noteren wij ontslag van JJ. Bogaert en Jan Courtijn. De bar wordt overgenomen door Frank Vandenbussche. 27 sept. Terug een Spaghetti-avond. (opbrengst toch nog 750 €). 24 nov. Kaas en wijn avond (verzorgd door De Kaashoeve). Gedurende de zomermaanden wordt het isolerend jasje aan 2 van de 3 lokaalvolumes aangebracht. In de keuken wordt een doorstroomboiler op gas boven de grote wasbak geïnstalleerd. De bar wordt verbeterd en in een nieuw kleurtje gestoken. Ook de inkomhal wordt beschilderd. De gastank rechtover de keuken wordt verplaatst naar achter en is nu 1.500 l. Daardoor ontstaat een uitbreiding van de parkeerplaats aan die kant.

2007/2008

Het werkingsjaar start in rouw. De voorzitter Ronny Janssens (zie ook 1996-2004) overlijdtonverwachts. Bij bijzondere bestuursvergadering van de VZW – die op dat ogenblik 29 leden telt -wordt met unanimiteit van stemmen beslist dat Katrien Alderweireldt, als ondervoorzitter, t.e.m.de eerstvolgende algemene vergadering van maart 2008, de functie van voorzitter ad interim zalwaarnemen. – De eenheid start het werkingsjaar 2007-2008 met 282 leden (bevers: 40; welpen: 78; JVG: 78; VG:35; seniors: 15) – Op 14 10 07 neemt een deel van de leiding in uniform deel aan de Wandeltocht. Op de Saamdagenwordt het jaarkenteken voorgesteld: WAAW!
Tijdens de 11-novemberviering, reiken de VG van de Reiger de bloemen aan. De VG organiseren metde hulp van alle takken een Kerstmarkt op 15 december. Op 6 januari verzorgt De Reiger het toezichten het afruimen van de drank op de nieuwjaarsreceptie van de Stad Gent. – Zowel de Sinterklaasfeestjes als de Stamquiz waren een succes. De Stam was overigens erg actief meteen stadspel, een dropping, een woudloperweekend en een stamsouper. – De overige activiteiten kenden een eerder wisselend succes (Azaleaverkoop: 900 planten; Spaghetti-avond: 160 aanwezigen; Kaas- en wijnavond: 118 aanwezigen; Reigergrill: 340 aanwezigen). – Op de algemene vergadering wordt Katrien Alderweireldt officieel (her)benoemd als voorzitter. Zijwordt bijgestaan door Lionel Collette (Ondervoorzitter), Bernard Vanassche (Secretaris), MoniqueVandenhulle(Adjunct secretaris) en Karel Dalm (Penningmeester). De kantine wordt gerund doorOlivier Van der Eeken en Rudy Declercq. Veerle Delbaere en Thomas Lambillotte staan in voor het terbeschikking stellen van het lokaal aan andere jeugdbewegingen. – Thema van de ouderavond wordt “Shrek”. Het volleybaltornooi valt op 27 april. – Het steuncomité koopt 5 tenten met luifel voor de eenheid. Eric Vander Meirsch voorziet in een dakboven het sjorhout. – Het zomerkamp vindt plaats in Belgrade van 14 tot 25 juli. De seniors vertrekken maandag 7 juli naarKroatië op kamp en vervoegen het groot kamp op de bezoekdag.

2008/2009

Op 25 augustus overlijdt Marcel Lamont (zie 1951-1977). – Het werkingsjaar start met 50 bevers, 80 welpen, 80 JVG , 45 VG, 12 seniors en 32 leiding.
Panda (Jonathan Janssens) is eenheidsleider, met Takin (Thomas Lambillotte )en Anoa (VeerleDelbaere) als assistenten. – Op de Wintermarkt was er een kleine opkomst, het was te koud en te modderig buiten, met teweinig verlichting op de weide. Aan de kinderen werden zaklampen uitgedeeld. – Met het doel de participatiegraad bij de ouders te verhogen, organiseert het steuncomité in de herfst van 2009 een enquête om bij de ouders te peilen naar hun interesses en eventuele redenen van afwezigheid. De reacties zijn eerder uiteenlopend, doch doorgaans positief. – Op 16 januari 2010 wordt de nieuwjaarsreceptie georganiseerd. De azaleaverkoop van 14 februari 2010 was een rendabele activiteit : 900 planten. – De VZW telt 26 leden. Op de algemene vergadering wordt Christophe Ampe tot voorzitter verkozen.Hij zal voor het lopende jaar worden bijgestaan door Lionel Collette (Ondervoorzitter), BernardVanassche (Secretaris), Monique Vandenhulle (Adjunct secretaris) en Willy Van Cauwelaert(Penningmeester). De kantine wordt gerund door Riek Broekaert. Veerle Delbaere en ThomasLambillotte staan in voor het ter beschikking stellen van het lokaal aan andere jeugdbewegingen.Eric Van der Meirsch zal instaan voor het gebouw, Benedict Boonaert voor het materiaal, en Olivier Van der Eeken voor PR. – Op 30/04/2010 overlijdt Marc Poriau (oud eenheidsleider van De Reiger). – De ouderavond, onder het thema “XXL” (dus eigenlijk zonder thema) laat alle takken toe om hunbeste beentje(s) voor te zetten. – Aan de Reigergrill van 26 juni wordt deelgenomen met 182 volwassen en 88 kinderen. – De aankoop van shelters wordt deels gefinancierd met “Project 90”. Van Greenpan (oudeenheidsleider Wim De Veirman) mag De Reiger 100 gratis braadpannen ophalen voor depatrouillekoffers. – In tussen tijd heeft Eric Vander Meirsch de “frituur” voor de helft afgewerkt. Het dak gaat samengelegd worden met de daken voor de nieuwe garages. – De tweemaandelijkse klusjesdagen, gestart in 2009 en voortgezet in 2010, hebben hun nut bewezen. –
Het zomerkamp in juli brengt ons naar een mooi kampterrein dat we al kenden van in 2006:Tenneville blijft een prachtig en praktisch terrein.

2010/2011

Het werkingsjaar 2010-2011 is goed van start gegaan: bevers: 57, welpen: 98, JVG: 65, VG: 56,seniors: 27, leiding: 33 + 4. Eenheidsleider is Takin (Thomas Lambillotte), met Flicka (BenedictBoonaert), Anoa (Veerle Delbaere) en Grison (Chris Cremers) als assistenten. – Happy Hour was goed, maar minder volk dan vorig jaar. Op het tussen-4-vuren-tornooi waren 8 of 9ploegen aanwezig; het was een leuk initiatief en zeker voor herhaling vatbaar. – Spaghettiavond 18 september 2010: Aantal aanwezigen: 150 volwassenen + 87 kinderen.Mosselsouper 23 oktober 2010: 164 eters: er was nog nooit zo’n grote opkomst. – Bij de azaleaverkoopop 12 februari werden 1008 planten verkocht. – Het aantal leden van de VZW bedroeg in 2011: 25, een minder dan vorig jaar. Lucien Van de Veldekrijgt als verificateur hulp van Elisabeth Geleyn. – Christophe Ampe blijft voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij zal worden bijgestaan door LionelCollette (Ondervoorzitter), Bernard Vanassche (Secretaris), Monique Vandenhulle(Adjunct secretaris)en Willy Van Cauwelaert (Penningmeester). De kantine wordt gerund door Thomas Lambillotte.Saartje Van Cauwelaert staat in voor het ter beschikking stellen van het lokaal aan anderejeugdbewegingen. Eric Van der Meirsch zal instaan voor het gebouw, Benedict Boonaert voor het materiaal, en Olivier Vander Eeken en Rik Moerman voor de organisatie van festiviteiten. – De ouderavond, met als thema “Willy Wonka” is vrij goed verlopen. De nieuwe website wordt gepresenteerd op de ouderavond. De website wordt een draaischijf voor onze leden/ouders enandere communicatie. – Er werd 2e hands sjorhout aangekocht van de FOS. – Eric Vander Meirsch meldt dat de ganse dakconstructie van de frituur vernieuwd is. Momenteelwordt het dak boven het sjorhout vernieuwd. – Een bijkomend gordijn in brandwerende stof wordt geplaatst en het eerste gordijn werd hersteld. Debouw van twee bijkomende garages, reeds begonnen in 2009, werd in 2010 grotendeels afgerond enin 2011 vervolledigd met elektriciteitsvoorzieningen. – De Reigergrill op 26 juni was naar jaarlijkse gewoonte een succes. Hij werd opgeluisterd met Jazzmuziek en voor de kleinsten was er opnieuw een springkasteel. Er was er een kleine stijging van hetaantal inschrijvingen: 297 personen – In 2011 is het kamp van 7 tot 22 juli doorgegaan in St-Huibrechts-Lille. Het was een regenachtig kamp dat toch mooi droog is geëindigd. -37 kinderen en 6 leiders van De Reiger gaan naar de Wereldjamboree in Zweden (Rinkaby).

2011/2012

De Reiger zit overvol: 48 bevers, 94 welpen, 64 JVG, 56 VG, 22 seniors en 30 leiding. Flicka (BenedictBoonaert) is de nieuwe eenheidsleider en wordt binnen de eenheidsleiding bijgestaan door Anoa(Veerle Delbaere), Sika (Saartje Van Cauwelaert) en Sifaka (Steven Delbaere). – Op 24 september 2011 wordt 90 jaar De Reiger gevierd. Er wordt een bijzondere constructiegebouwd door de leiding, die hiermee aan deze activiteit enige uitstraling wenst te geven. Ze hebben hiermee de kranten gehaald. We mochten ook schepenen De Clercq, Balthazar en Peetersverwelkomen. – Spaghetti -avond: 194 deelnemers. Mosselsouper 19 november: 156 deelnemers. – Op de wintermarkt worden aan de kinderen zangbundels uitgedeeld. Op 4 februari gaat opnieuw een Stamsouper door; op 18 februari een Happy Hour van de seniors. – Op de azaleaverkoop worden 960 plantjes verkocht. De kaas- en wijnavond van 3 maart 2012 kende 104 gegadigden. – Het aantal leden van de VZW bedraagt in 2012: 24. – Christophe Ampe blijft voorzitter van de Raad van Bestuur. Hij zal worden bijgestaan door RobertMendonck (Ondervoorzitter), Bernard Vanassche (Secretaris), Monique Vandenhulle(Adjunctsecretaris) en Willy Van Cauwelaert (Penningmeester). De kantine wordt gerund door ThomasLambillotte. Saartje Van Cauwelaert staat in voor het terbeschikking stellen van het lokaal aanandere jeugdbewegingen. Eric Van der Meirsch zal instaan voor het gebouw, Benedict Boonaert en Philip Cremers voor het materiaal, Olivier Vander Eeken en Rik Moerman voor de organisatie vanfestiviteiten, en Steven Delbaere voor PR. – ;Er wordt gekozen voor een alternatieve ouderavond, het wordt een soort van grote Vlaamsekermis. Deze was een groot succes. Het goede weer op 24 maart was vermoedelijk gedeeltelijk verantwoordelijk voor de grote opkomst. – Tegen het einde van het werkingsjaar overlijdt Willy Van Vynckt, die meer dan 10 jaar lid is geweestvan de RVB (zie ook 1984-2005). -Aan de Reigergrill van 23 juni 2012 wordt deelgenomen met 175 volwassenen en 71 kinderen. Een mooi moment om Paul Alderweireldt, die na jarenlange inzet voor De Reiger aan wat meer rust toe is, even in de bloemetjes te zetten. – Flicka en Takin knutselen tegen het zomerkamp een massa nieuwe houten patrouillekoffers in elkaar. De Reiger is ook de trotse eigenaar van 200 nieuwe stoelen, met dank aan Ugent . De eenheidsleiding beslist om 2 nieuwe Canadese tenten te kopen; er wordt bekeken om keuken en fourage in 1 grotetent onder te brengen. Er wordt gezorgd voor nieuwe HUDO-tenten. – Het groot kamp 2012 gaat van 12 tot 27 juli door in Bièvre. – Tijdens het laatste weekend van augustus wordt gestart met een nieuwe activiteit: Camping De Reiger; nog even nagenieten op het terrein aan de Sneppenbrugstraat, voor een volgend werkings-en schooljaar van start gaat.